Oddelenie manažérstva zemských zdrojov

Profil – Ing. Zuzana Šimková, PhD.

Pôsobí ako odborný asistent na Oddelení manažérstva zemských zdrojov, Ústave zemských zdrojov Fakulty BERG.

V rámci pedagogickej činnosti aktuálne vyučuje predmet: Marketing.

Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa venuje problematike oceňovania a ekonomiky ložísk nerastných surovín.

Ja autorkou a spoluautorkou vedeckých článkov v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch z domácich i medzinárodných konferencií.

V roku 2013 jej bol udelený medzinárodný titul ING-PAED IGIP. V súčasnosti je účastníkom pokračujúceho kurzu Manažérstvo kvality výučby pre vysokoškolských učiteľov.