Oddelenie manažérstva zemských zdrojov

Profil – doc. Ing. Andrea Seňová, PhD.

Pôsobí ako odborná asistentka v študijnom programe Manažérstvo zemských zdrojov. V rámci pedagogickej činnosti vyučuje predmety Makroekonómia, Ekonomika odvetví, Manažment podnikateľských rizík, Podnikateľský plán a inovácie. Garantuje predmet Semestrálny projekt I., II., III., IV. Vo svojej vedecko – výskumnej činnosti sa venuje problematike transferu manažérskych a technologických poznatkov do podnikateľskej praxe, riadenia obchodno – finančných vzťahov malých a stredných podnikov, ekonomike priemyselných odvetví a uplatnením celopodnikovému manažmentu rizík v teórii a praxi. Bola vedúcou projektu VEGA č. 1/4576/07 s názvom „Analýza a aplikácia manažmentu rizík v podnikateľskom prostredí slovenských výrobných podnikov“ a zároveň spoluriešiteľkou na viacerých ďalších projektoch VEGA. V súčasnosti spolupracuje na projekte VEGA č. 1/0270/08 s názvom „Návrh modelu znalostného manažmentu v podniku a hodnotenia investícií do ľudského kapitálu, ako predpokladu zvýšenia konkurencieschopnosti subjektu“. Je autorkou a spoluautorkou viacerých vysokoškolských skrípt, vedeckých a odborných článkov v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch. V roku 2008 získala medzinárodný certifikát ECDL a v roku 2010 jej bol udelený medzinárodný titul ING-PAED IGIP.