Oddelenie manažérstva zemských zdrojov

Profil – prof. Ing. Adriana Csikósová, CSc.

Pôsobí ako profesorka v študijnom odbore Získavanie a spracovanie zemských zdrojov. V rámci pedagogickej činnosti vyučuje predmety Marketing, Ekonomické teórie, Medzinárodné podnikanie. Vo svojej vedecko – výskumnejčinnosti sa venuje problematike prieskumu trhu, marketingu v priemyselných odvetviach, udržateľnému regionálnemu rozvoju. V súčasnosti je zodpovednou  riešiteľkou projektu VEGA 1/0176/13 Udržateľný rozvoj regiónu v kontexte využitia ľudských, kapitálových a prírodných zdrojov Bola zodpovednou riešiteľkou úspešne ukončených projektov VEGA 1/ 9350/02 „Modelové riešenie marketingového riadenia ťažobnej organizácie“ (r.2002 – 2004) 1/3349/06„Marketingový model hodnotenia vplyvu ťažobného priemyslu na environmentálne parametre so socioekonomickým aspektom v príslušnom legislatívnom prostredí“ (r.2006 – 2009) 1/0124/10 Strategické riadenie regiónu zohľadňujúce environmentálny a sociálny aspekt trvalo udržateľného rozvoja ( r.2010 – 2011) Bola zástupcom zodpovedného riešiteľa projektov VEGA 1/0360/03„Zhodnotenie úrovne aplikovanej formy deľby a kooperácie práce v ťažobnom priemysle Slovenska“ ( r.2003 – 2005) 1/6209/99 „Transformácia baníckych firiem v období prechodu na    trhové hospodárstvo“  ( r. 2000-2001) 1/0270/08 – „Návrh modelu znalostného manažmentu v podniku a  hodnotenia investícií do ľudského kapitálu, ako predpokladu zvýšenia konkurencieschopnosti subjektu“. Pracovala tiež na projekte „Podpora inovatívnych foriem vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji na TUKE“ v rámci výzvy OPV-2009/1.2/01-SORO P-1, 2009, bola členkou riešiteľského kolektívu za ÚPaM F BERG. Podieľala sa na riešení  projektu KEGA č. 242/2000 v priebehu rokov 2000 – 2003                  „ Modelové riešenie zvyšovania kvality a efektívnosti vzdelávania vo väzbe na trh práce“. Bola spoluriešiteľom medzinárodných projektov Leonardo – FACE 1350 179 543, Educational Advisory and Consultation Services and Development of Educational Standards for Vocational Training  (EDUCRATOS) SK/98/2/05020/PI/II.1.1b/FPC Leonardo da Vinci – Improving Vocational Education in TQM by Developing in Company Work Based Learning Techniques (IMVOCED) UK/00/B/F/PP-129_092 On-Line intelligent Training System for Internet Marketing by SMEs (TRIMAR) UK/00/B/F/PP-129_110 Facilitation of the Personal Development Through Continuing Education IDEP G / 236 / 0113901 Program rozvoja zamestnancov v sektore vzdelávania, Phare  DECHEM – Distance Education Course for Higher Education Management ETF/97/VET/0070 Geological Programme of UNESCO and IUGS (IGCP 443) Magnesite and Talc geological and Environmental Coorelations (r.2000 – 2004) Je školiteľkou na 3. stupni doktorandského štúdia v študijnom programe Ekonomika zemských zdrojov.V súčasnosti je školiteľkou nasledovných doktorandských dizertačných prác:

Meno študenta Téma dizertačnej práce
PhDr.MOKRÍŠOVÁ Viera (ext. štúdium)Skúmanie vplyvu environmentálnej dane na tvorbu a rozvoj podnikatelského prostredia
Ing. ŽVANDOVÁ Slávka (ext. štúdium)Využitie controllingu a jeho nástrojov pri riadení podnikových procesov
Ing. ŽELINSKÁ Zuzana (ext.štúdium)Relationship marketing – cesta k budovaniu spokojnosti a lojality klienta v prostredí  priemyselných organizácii

Pôsobila na týchto  zahraničných  vysokých školách: Na Katedre riadenia priemyselných podnikov Technickej univerzity v Budapešti v rámci externej vedeckej ašpirantúry v priebehu rokov 1984 – 1988 University of Teeside kde študovala spôsob vzdelávania študentov v predmete Marketing v roku 1998 . University of Luton – aktívna účasť na workshope edukačné štandardy a marketing v rámci projektu Leonardo da Vinci Project SK/98/2/05020/pI/II.1.1.b v roku 1999 v roku 2000 Universidade Alberta – aktívna účasť na meetingu projektu TRIMAR On-Line Training System for Internet Marketing by SMEs v roku 2003 . University of Luton – aktívna účasť na meetingu projektu TRIMAR On-Line Training System for Internet Marketing by SMEs v roku 2003. Je autorkou a spoluautorkou viacerých vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc, vysokoškolských skrípt, vedeckých článkov indexovaných v databázach Scopus Journal List a Thomson Reuters Master Journal List. Je  garantom študijného programu Využívanie alternatívnych zdrojov energie (2.st.), v rokoch 2008 – 2015 bola členkou Vedeckej rady FBERG, je členkou odborovej komisie 8.5.1 Logistika a predsedníčkou odborovej komisie 5.2.38 Získavanie a spracovanie zemských zdrojov. Je predsedníčkou, resp. členkou niekoľkých komisií pre štátne záverečné skúšky na Fakulte BERG TU v Košiciach, PHF EU Bratislava, Sjf  TU v Košiciach, BIVS Prešov.