Oddelenie manažérstva zemských zdrojov

Profil – Dr.h.c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.

Pôsobí ako profesor v študijnom programe Manažérstvo zemských zdrojov. Od 1. februára 2015 je dekanom FBERG. V rámci pedagogickej činnosti zabezpečoval výučbu v týchto 20  predmetoch (s celkovým počtom odučených semestrov 40):

1. Rozpojovanie hornín2. Baníctvo3. Lomové dobývanie ložísk – prednášky a cvičenia
4. Technológia ťažby5. Technológia ťažby III.6. Povrchové dobývanie ložísk nerastov
7. Oceňovanie ložísk a posudzovanie efektívnosti investícií8. Efektívnosť investícií9. Dobývanie a spracovanie stavebných surovín
10. Posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie11. Legislatíva odpadového hospodárstva12. Oceňovanie prírodných zdrojov
13. Posudzovanie efektívnosti investícií14. Projektový manažment15. Technológie získavania a spracovania nerastných surovín
16. Oceňovanie zemských zdrojov17. Prognózovanie využitia zemských zdrojov18. Podnikateľský plán a inovácie
19. Ekonomika odvetvia20. Finančné investovanie

Zaviedol nové predmetu výučby a zabezpečil ich učebnými textami:

Názov           Učebné texty
1. Projektový manažmentEnvironmentálne aspekty podnikania
Environmentálne aspekty podnikania v cementárenskom priemysle – učebné texty
2. Posudzovanie efektívnosti investíciíOceňovanie ložísk nerastných surovín – monografia
Evaluation of Mineral Deposits – monografia
3. Oceňovanie prírodných zdrojovOceňovanie ložísk nerastných surovín – monografia
Evaluation of Mineral Deposits – monografia
4. Legislatíva odpadového hospodárstva(súbor zákonov, vyhlášok, nariadení a ďalších právnych predpisov) bez pôvodnej literatúry
5. Posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie(súbor zákonov, vyhlášok, nariadení a ďalších právnych predpisov) bez pôvodnej literatúry
6. Efektívnosť investíciíOceňovanie ložísk nerastných surovín – monografia
Evaluation of Mineral Deposits – monografia
7. Oceňovanie ložísk a posudzovanie efektívnosti investíciíOceňovanie ložísk nerastných surovín – monografia
Evaluation of Mineral Deposits – monografia
8. Povrchové dobývanie ložísk nerastovPovrchové dobývanie – monografia
Surface Mining – monografia
Použitie trhavín v krízových situáciách – monografia
9. Technológie získavania a spracovania zemských zdrojovPovrchové dobývanie – monografia
Surface Mining – monografia
Použitie trhavín v krízových situáciách – monografia
10. Podnikateľský plán a inováciePodnikateľský plán a inovácie – učebný text

Vedecko – výskumné činnosti: VÝSLEDKY DOSIAHNUTÉ V OBLASTI PROJEKTOV  VEGA A KEGA: Riadenie ťažobného podniku – informačný systém a jeho vplyv na využívanie a zhodnotenie ložiska. Zhodnocovanie ťažobného podniku – informačný systém pre podporu riadenia podniku, tvorba študijného web-based kurzu. Výskumné úlohy – domáce VÝSLEDKY DOSIAHNUTÉ V OBLASTI PROJEKTOV  VEGA: Analýza a modelovanie geologicko-technologických parametrov nebilančných hnedouhoľných ložísk a overenie možnosti ich využitia pre podzemné splyňovanie. Návrh efektívneho logistického systému pre priemyselné a komunálne odpadové hospodárstvo. Technologické aspekty optimalizácie vyhľadávania, ťažby, spracovania a využitia uhoľného metánu v podmienkach regiónu strednej Európy. Báza vedomostí v oblasti získavania, využívania a spracovania zemských zdrojov. Štúdium možnostívyužitia vybraných domácich prírodných materiálov v niektorých metalurgických procesoch. Fyzikálno – chemické vlôastnosti oxidických systémov z oblasti metalurgie. Výskumné úlohy – zahraničné VÝSLEDKY DOSIAHNUTÉ V OBLASTI VI. RÁMCOVÉHO PROGRAMU International consortium and deal with the project SAKE (Semantic-enabled knowledge based e-Government – 6 framework programme, Priority 2 – Information society technologies, No. 027128) granted by the Commission of the European Communities. (2007-2009) CENTRUM EXCELENTNOSTI Centrum excelentnosti – “pre výskum a implementáciu dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky” OPVaV-2009/2.1/03-SORO PONUKA SPOLUPRÁCE TEMPUS projekt IDEAS – Improvement and Development of Environmental Awareness at Schools in Serbia 511325-TEMPUS-1-2010-1-AT-TEMPUS-JPCR Projekt VEGA – Ťažobný podnik v kríze Členstvo v domácich radách a komisiách: 

 • člen Vedeckej rady Fakulty BERG TU v Košiciach (2000 – súčasnosť)
 • člen Vedeckej rady Technickej univerzity v Košiciach (2007- súčasnosť)
 • člen Vedeckej rady Akadémie ozbrojených síl Generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši (2008 – súčasnosť)
 • člen Vedeckej rady Leteckej fakulty TU v Košiciach (2008 – súčasnosť)
 • člen Spoločnej odborovej komisie pre doktorandské štúdium vo vednom odbore 21-04-9 Dobývanie ložísk nerastov a geotechnika pri Fakulte BERG TU Košice (2001 – súčasnosť)
 • člen Spoločnej odborovej komisie pre doktorandské štúdium vo vednom odbore 21-05-9 Riadenie procesov získavania a spracovania surovín pri Fakulte BERG TU Košice (2001 – súčasnosť)
 • člen Odborovej komisie pre doktorandské štúdium Získavanie a spravovanie zemských zdrojov pri Fakulte BERG TU v Košiciach (2006- súčasnosť)
 • člen odborovej komisie 5.2.59 Doprava, študijný program Riadenie leteckej dopravy pri Leteckej fakulte TU v Košiciach
 • člen Komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore 21-04-9 Dobývanie ložísk nerastov a geotechnika (2001 – súčasnosť)
 • člen Komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore21-05-9 Riadenie procesov získavania a spracovania surovín (2001 – súčasnosť)
 • člen Komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác v študijnom programe Ekonomika zemských zdrojov (2006 – súčasnosť)
 • člen Komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác v študijnom programe Využívanie a ochrana zemských zdrojov (2006 – súčasnosť)
 • člen Komisie pre štátne záverečné skúšky v inžinierskom štúdiu v odbore Ropné inžinierstvo Fakulty BERG TU v Košiciach (2000 – súčasnosť)
 • člen Komisie pre štátne záverečné skúšky v inžinierskom štúdiu v odbore Využívanie a ochrana zemských zdrojov Fakulty BERG TU v Košiciach (1995 – súčasnosť)
 • člen Komisie pre štátne záverečné skúšky v bakalárskom štúdiu v programe Manažérstvo zemských zdrojov Fakulty BERG TU v Košiciach (2006 – súčasnosť)
 • člen Komisie pre štátne záverečné skúšky v inžinierskom štúdiu v programe Manažérstvo zemských zdrojov Fakulty BERG TU v Košiciach (2006 – súčasnosť)
 • člen Komisie pre štátne záverečné skúšky v inžinierskom štúdiu v programe Priemyselná logistika Strojníckej fakulty TU v Košiciach (2008 – súčasnosť)
 • člen Komisie pre štátne záverečné skúšky v inžinierskom štúdiu v programe Manažment letovej prevádzky Leteckej fakulty TU v Košiciach (2008 – súčasnosť)
 • člen Spoločnosti pre vŕtacie a trhacie práce (1995 – súčasnosť)
 • člen Slovenskej bánskej spoločnosti (1995 – súčasnosť)
 • člen SOMP, Siciety of Minning Professors, spolok svetových banských profesorov (2006 – súčasnosť)
 • člen redakčnej rady časopisu Transactions of the Universities of Košice (2006 – súčasnosť)
 • člen redakčnej rady časopisu Acta Avionica (2006 – súčasnosť)
 • člen redakčnej rady časopisu Manažment podnikania a vecí verejných, Klub manažérov, Slovenská akadémia manažmentu.
 • člen koordinačnej komisie pre Slovenskú Energetickú Bezpečnosť Ministerstva hospodárstva SR