Oddelenie manažérstva zemských zdrojov

Profil – doc. Ing. Lucia Domaracká, PhD.

Doc.Ing. Lucia Domaracká, PhD. Pracuje na TUKE Košice, Fakulta BERG ako docent na Ústave zemských zdrojov, Oddelení manažérstva zemských zdrojov, kde je zároveň aj vedúcou tohto oddelenia. Vedecky sa venuje problematike zemských zdrojov z hľadiska ich získavania a z ekonomického hľadiska. Publikuje k danej problematike, na konte má vyše 70 publikácií.

Vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňaTechnická Univerzita v Košiciach, Fakulta BERG2002Dobývanie ložísk, využitie a ochrana zemských zdrojov
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňaTechnická Univerzita v Košiciach, Fakulta BERG200521-05-9 Riadenie procesov získavanie a spracovania surovín
Titul docentTechnická Univerzita v Košiciach, Fakulta BERG20125.2.38 Získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Výukové aktivity: Ekonomika podniku – 1. Stupeň štúdia – prednášky a cvičenia; Mikroekonómia – 1. Stupeň štúdia – prednášky a cvičenia; Technológie získavania zemských zdrojov – 1. a 2. Stupeň štúdia – prednášky a cvičenia; Oceňovanie zemských zdrojov – 2. Stupeň štúdia – prednášky Diplomové praktikum – 2. Stupeň štúdia – seminár. Projektová spolupráca: Projekt VUKONZE -Centrum výskumu účinnosti integrácie kombinovaných systémov obnoviteľných zdrojov energií; Operačný program „Výskum a vývoj“ ; Prioritná os 2 – Podpora výskumu a vývoja. Participácia na aktivite 1.6 Vodíkové batérie ako alternatívny zdroj energií Projekt VEGA 1/4190/07 – Environmentálne aspekty dobývania polymetalických konkrécií na dne Tichého oceánu v oblasti Clarion Clipperton.

Najvýznamnejšie publikované vedecké práce:

AAA- Domaracká , L.: Economic analyze of the seabed polymetallic nodules /  – 1. vyd – Ostrava : VŠB – Technická Univerzita – 2013. – 76 p.. – ISBN 978-80-248-3199-2.
AAA -Domaracká, L.,Koščo, J.Rybár P. .:Polymetallic nodules, Treasure on the seabed 1. vyd. – Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing – 2014. – 350 p.. – ISBN 978-3-659-21083-9.
ADM – PAVOLOVÁ, H., KHOURI, S., CEHLÁR, M., DOMARACKÁ, L., PUZDER, M.: ,,Modelling of copper and zinc adsorption onto zeolite 2016. In: Metalurgija. Vol. 55, no. 4 (2016), p. 712-714. – ISSN 0543-5846
AFD – MUCHOVÁ, M., DOMARACKÁ, L., ŠTRBA, Ľ., KRŠÁK, B., ADAMKOVIČ, J.: Economic of non-metallic materials in the Slovak Republic in the European context 2016. In: Production Management and Engineering Sciences. – Leiden : CRC Press/Balkema, 2016 S. 491-496. – ISBN 978-1-138-02856-2
ADM – DOMARACKÁ, L., VÉGSÖOVÁ, O.: Ecological energy systems suitable for polymetallic nodules mining from the seabed 2014. In: Advanced Materials Research. Vol. 1001 (2014), p. 33-37. – ISSN 1022-6680