Oddelenie manažérstva zemských zdrojov

Profil – doc. Ing. Marcela Taušová, PhD.

Pôsobí ako odborný asistent v študijnom programe Manažérstvo zemských zdrojov na Oddelení manažérstva zemských zdrojov, ÚZZ, Fakulty BERG. Jej pedagogická, vedecko-výskumná a publikačná činnosť je orientovaná na problematiku podnikania a finančného riadenia firiem. V rámci pedagogickej činnosti na bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia vyučuje predmety:

 • Podnikanie vo firme, Podnikanie v malej firme,
 • Finančný manažment, Finančná analýza firmy, Finančné investovanie,
 • Účtovno-rozborový systém podniku,
 • Nástroje kvantitatívnej analýzy,
 • Strategický manažment, marketing.

Vo svojej vedecko – výskumnej činnosti sa venuje problematike informatizácie v cestovnom ruchu a možnosti využívania OZE v hospodárstve.

 • Je zodpovednou riešiteľkou projektu VEGA č. 1/0194/08 Modelové riešenie informačno-komunikačného systému zameraného na zvýšenie efektívnosti riadenia (konkurenčnej schopnosti) organizácií podnikajúcich v cestovnom ruchu.
 • V súčasnosti spolupracuje ako odborný pracovník pre správu, spracovanie a vyhodnocovanie získaných dát na projekte VUKONZE aktivita 1.3. – Získavanie a spracovanie slnečnej energie.

Je autorkou monografie „Information and communication systems in tourist traffic designed for small enterprises“ (2013),  skrípt „Rozpočet a účtovníctvo“, „Finančná analýza podniku –cvičebnica s prípadovými štúdiami“, „Finančné investovanie – cvičebnica s prípadovými štúdiami“, ako aj ďalších cca 70 vedeckých a odborných prác v domácich i zahraničných časopisoch a zborníkoch https://epc.lib.tuke.sk/PrehladPubl.aspx. Pôsobí vo funkcii odborárskeho dôverníka UZZ. Riešiteľ iných výskumných úloh:

 1. VEGA č. 1/6209/99 – Transformácia banských firiem v období prechodu na trhové hospodárenie. – člen riešiteľského kolektívu. Vedúci grantu: Doc. Ing. Novek, CSc.
 2. VEGA č. 1/9358/02 – Model marketingového riadenia ťažobnej organizácie, , Vedúci grantu: Doc. Ing. Csikósová Adriana, CSc.
 3. VEGA G/9194/04 – Možnosti využívania informačných technológii pre rozvoj subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu,  ich aplikácia pri propagácii regionálnych zvláštností Slovenska a ekonomicko-trhové aspekty z toho vyplývajúce, Vedúci grantu: Timčák G.M., Doc., Ing., PhD., funkčný profesor
 4. VEGA č. 1/3349/06 – Environmentálny a sociálny aspekt spoločenského marketingu v podmienkach baníctva – člen riešiteľského kolektívu. Vedúci grantu: Csikósová Adriana,doc.,Ing.,CSc.
 5. VEGA č. 1/0194/08 – Modelové riešenie informačno-komunikačného systému zameraného na zvýšenie efektívnosti riadenia (konkurenčnej schopnosti) organizácií podnikajúcich v cestovnom ruchu Vedúci grantu: Stehlíková Beáta, Ing., PhD.
 6. VEGA č. 1/0270/08 – Návrh modelu znalostného manažmentu v podniku a hodnotenia investícií do ľudského kapitálu, ako predpokladu zvýšenia konkurencieschopnosti subjektu, Vedúci grantu: Antošová Mária, PhDr., PhD.
 7. VEGA č. 1/0124/10 – Strategické riadenie regiónu zohľadňujúce environmentálny a sociálny aspekt trvalo udržateľného rozvoja – člen riešiteľského kolektívu.
 8. VEGA č. 1/1033/12 – Indikátory spoločensky zodpovedného podnikania malých a stredných podnikov v kontexte regionálneho rozvoja, Vedúci grantu: Antošová Mária,doc.,Ing.,CSc.
 9. VEGA  č. 1/1206/12 – Výskum banského prostredia pre vytvorenie metodiky zavádzania moderných techník a technológií zvyšujúcich bezpečnosť prevádzky“ –   člen riešiteľského kolektívu. Vedúci grantu: Šofranko Marian,Ing.,CSc.
 10. VEGA č. 1/0176/13 – Udržateľný rozvoj regiónu v kontexte využitia ľudských, kapitálových a prírodných zdrojov, Vedúci grantu: Csikósová Adriana,doc.,Ing.,CSc.
 11. PROJECT No BG/01/B/F/PP – 132099– Európsky Virtuálny Inkubátor pre vzdelávanie a podporu malých a stredných High-Tech spoločností

VUKONZE aktivita 1.3. – Získavanie a spracovanie slnečnej energie. Člen riešiteľského kolektívu –  odborný pracovník pre správu, spracovanie a vyhodnocovanie získaných dát na projekte