Oddelenie manažérstva zemských zdrojov

Profil – doc. Ing. Katarína Teplická, PhD.

Pôsobí ako docentka v študijnom programe Manažérstvo zemských zdrojov. V rámci pedagogickej činnosti vyučovala predmety Informačná sústava podniku, Podnikateľský plán a inovácie, Ekonomika podniku, Rozpočet a účtovníctvo, Manažment podniku, Praktikum z účtovníctva, Účtovníctvo, Environmentálny manažérsky systém podniku, Účtovno- rozborový systém podniku, Daňové systémy, Semestrálny projekt, Podnikanie v malej firme. Súčasne vyučuje predmety Ekonomická štatistika, Audit a zdaňovanie, Manažérske účtovníctvo, Metódy ekonomickej analýzy. Garantuje predmety:   Audit a zdaňovanie, Manažérske účtovníctvo, Metódy ekonomickej analýzy, Ekonomická štatistika a predmety doktorandského štúdia  Audit a zdaňovanie, Manažérske účtovníctvo. Vo svojej vedecko – výskumnej činnosti sa venuje problematike optimalizácie materiálových, technických, technologických, personálnych zdrojov v zmysle znižovania podnikových nákladov. Rieši problematiku systémov manažérstva kvality a systémov environmentálneho manažérstva, zaoberá sa oblasťou aplikácie controllingu v praxi. Podieľala sa na riešení projektov:

VEGAKomplexný reengineering banského podniku
1/8072/01
VEGAModelové riešenie marketingového riadenia
1/9358/02ťažobnej organizácie.
VEGAZhodnotenie úrovne aplikovanej deľby práce
1/0360/03a kooperácie práce v ťažobnom priemysle SR
VEGAAplikácia moderných vývojových trendov
1/2574/05v oblasti manažérskeho rozhodovania vo
výrobných podnikoch ako predpoklad
budovania podnikov svetovej triedy.
VEGAOptimalizácia technických a ekonomických
1/4168/07parametrov loženia, dopravy a skladovania
nerastných surovín
VEGAVyužitie environmentálnych nástrojov v procese
01/0002/2008zabezpečenia ekonomicko-environmentálnej
harmonizácie výrobných podnikov
VEGANávrh modelu znalostného manažmentu  v
1/0270/08podniku a hodnotenia investícií do
ľudského kapitálu ako predpoklad
zvýšenia konkurencieschopnosti subjektu
OPVaVCentrum excelentného výskumu získavania
a spracovania surovinových zdrojov
VEGASkúmanie vplyvov technológií podzemného
1/0370/10splyňovania uhlia na životné prostredie v
podmienkach SR
VEGANávrh metodiky implementácie a hodnotenia
1/0004/11systému Kaizen v podmienkach malého a
stredného podnikania v SR.

Pôsobí vo funkcii internej audítorky pre systémy manažérstva kvality na fakulte, má oprávnenie na vykonávanie interných auditov pre systémy environmentálneho manažérstva, je členkou Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov. Vlastní certifikát pre pozície účtovník asistent a bilančný účtovník. Je autorkou a spoluautorkou viacerých vysokoškolských monografií, učebníc, vysokoškolských skrípt, vedeckých článkov v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch. Link: http://epc.lib.tuke.sk/vystupy.htm