Oddelenie manažérstva zemských zdrojov

Profil – doc. Ing. Henrieta Pavolová, PhD.

Pôsobí ako odborná asistentka v študijnom programe Manažérstvo zemských zdrojov. V rámci pedagogickej činnosti vyučuje predmety Organizácia a riadenie výroby, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie – EIA, Rekultivácia a revitalizácia krajiny, Ochrana životného prostredia, Enviro aspekty podnikania so zemskými zdrojmi. Garantuje predmet Prostriedky výpočtovej techniky Vo svojej vedecko – výskumnej činnosti sa venuje problematike systémového riadenia vodného hospodárstva na regionálnej úrovni, trvalo udržateľného hospodárenia s vodnými zdrojmi, uplatňovaním nízkorozpočtových a netradičných sorbentov pri odstraňovaní ťažkých kovov z odpadových vôd a problematikou regenerácie a znovu využívania brownfield lokaít v podmienkach SR. Bola zodpovednou riešiteľkou projektu IMPACT JLS/2007/CIPS/01 IMPACT8 Inetgrovaný obranný systém činnosti kritickej infraštruktúry (IMPACT) (Zásobovanie obyvateľstva mesta Košice pitnou vodou) a zároveň spoluriešiteľkou na viacerých ďalších projektoch VEGA a APVV. Je autorom a spoluautorom viacerých vysokoškolských skrípt a učebníc, vedeckých a odborných článkov v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch. V roku 2008 získala medzinárodný certifikát ECDL a v roku 2010 jej bol udelený medzinárodný titul ING-PAED IGIP.