Oddelenie manažérstva zemských zdrojov

Profil – doc. Ing. Katarína Čulková, PhD.

Pôsobí ako docentka v študijnom programe Manažérstvo zemských zdrojov na Oddelení manažérstva zemských zdrojov Fakulty BERG.  Jej pedagogická, vedecko-výskumná a publikačná činnosť je orientovaná na problematiku Finančného riadenia a investovania výrobných podnikov.  

V rámci pedagogickej činnosti vyučuje predmety: Finančná analýza podniku, Finančný manažment, Finančné investovanie, Obchodná anglická terminológia, Rozpočet a účtovníctvo.

Garantuje predmety: Ekonomika podniku, Rozpočet a účtovníctvo, Finančná analýza podniku, Finančný manažment, Finančné investovanie, Obchodná anglická terminológia a Finančné procesy podniku (na III. stupni štúdia).  

Vo svojej vedecko – výskumnej činnosti sa venuje: problematike finančného riadenia výrobných podnikov, analýze výkonnosti podnikov, finančných informačných systémov, medzinárodných finančných vzťahov, hodnotenia ekonomickej efektívnosti banských podnikov. V súčasnosti je členkou riešiteľského kolektívu, zameraného na riešenie surovinovej politiky štátu z pohľadu oceňovania surovín a hodnotenia ich ekonomickej efektívnosti.

Je školiteľkou doktorandov na 3. stupni doktorandského štúdia v študijnom programe Ekonomika zemských zdrojov so zameraním na oblasť  podpory investičných projektov a inovačných aktivít podniku  zameraných na financovanie úspory energie a využívania alternatívnych zdrojov energie. Úspešne viedla k ukončeniu doktorandského štúdia 9 doktorandov v študijnom programe Ekonomika zemských zdrojov.

Publikačná činnosť:  Je autorkou skrípt pre dištančnú formu vzdelávania na Fakulte BERG „Účtovníctvo“, vysokoškolských učebných textov (Informačná sústava podniku, Finančné riadenie firmy I. a II., Finančno-ekonomická analýza podniku, Finančný manažment s riešenými a neriešenými príkladmi, Finančné investovanie), ako aj ďalších cca 35 vedeckých a odborných prác v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkov, http://epc.lib.tuke.sk/vystupy.htm, publikovaných z oblasti Reenžinieringu, Ekonomického hodnotenia životného prostredia, kvantitatívnych metód vo finančnom riadení, Ekonomickej krízy vo vybranom regióne, Riadenia priemyselných rizík, financovaním a podporou podnikania s energetickými zdrojmi. Viacero publikácií je indexovaných v databáze Scopus a Web of Knowledge (20).

Od roku 2007 pôsobí vo funkcií člena Slovenskej asociácie podnikových finančníkov, združenia osôb, zaoberajúcich sa finančným riadením, výskumom a vývojom metód pre finančné riadenie podnikov v podmienkach Slovenskej republiky a medzinárodného finančného manažmentu.

Riešiteľ výskumných úloh:

 • „Udržateľný rozvoj regiónu v kontexte využitia ľudských, kapitálových a prírodných zdrojov“.
 • „Indikátory spoločensky zodpovedného podnikania malých a stredných podnikov v  kontexte regionálneho rozvoja“·
 • „Príprava predmetu Základy podnikateľských zručností pre neekonómov.“ ·
 • Balík inovatívnych prvkov pre reformu vzdelávania na TUKE.
 • Ekonomický a marketingový systém hodnotenia procesov získavania a spracovania zemských zdrojov
 • „Sociálno-ekonomické dôsledky procesu útlmu a transformácie rudného baníctva.“
 • „Transformácia baníckych firiem v období prechodu na trhové hospodárstvo“
 • „Ekonomika hospodárenia s tuhým odpadom v regióne východného Slovenska.“
 • „Modelové riešenie marketingového riadenia ťažobnej organizácie.“
 • „Komplexný reengineering banského podniku“
 • „Zhodnotenie úrovne aplikovanej formy deľby a kooperácie práce v ťažobnom priemysle Slovenska.“
 • „Aplikácia moderných vývojových trendov v oblasti manažérskeho rozhodovania vo výrobných podnikoch ako predpoklad budovania podnikov svetovej triedy.“