Oddelenie manažérstva zemských zdrojov

Profil – Ing. Marcela Taušová, PhD.

Pôsobí ako odborný asistent v študijnom programe Manažérstvo zemských zdrojov na Oddelení manažérstva zemských zdrojov, ÚZZ, Fakulty BERG. Jej pedagogická, vedecko-výskumná a publikačná činnosť je orientovaná na problematiku podnikania a finančného riadenia firiem. V rámci pedagogickej činnosti na bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia vyučuje predmety:
 • Podnikanie vo firme, Podnikanie v malej firme,
 • Finančný manažment, Finančná analýza firmy, Finančné investovanie,
 • Účtovno-rozborový systém podniku,
 • Nástroje kvantitatívnej analýzy,
 • Strategický manažment, marketing.
Vo svojej vedecko – výskumnej činnosti sa venuje problematike informatizácie v cestovnom ruchu a možnosti využívania OZE v hospodárstve.
 • Je zodpovednou riešiteľkou projektu VEGA č. 1/0194/08 Modelové riešenie informačno-komunikačného systému zameraného na zvýšenie efektívnosti riadenia (konkurenčnej schopnosti) organizácií podnikajúcich v cestovnom ruchu.
 • V súčasnosti spolupracuje ako odborný pracovník pre správu, spracovanie a vyhodnocovanie získaných dát na projekte VUKONZE aktivita 1.3. – Získavanie a spracovanie slnečnej energie.
V akademickom roku 2013/2014 viedla bakalárske a diplomové práce: BPaDP-tausova V akademickom roku 2014/2015 vedie bakalárske a diplomové práce: BPaDP-tausova-2015 Je autorkou monografie „Information and communication systems in tourist traffic designed for small enterprises“ (2013),  skrípt „Rozpočet a účtovníctvo“, „Finančná analýza podniku - cvičebnica s prípadovými štúdiami“, „Finančné investovanie - cvičebnica s prípadovými štúdiami“, ako aj ďalších cca 70 vedeckých a odborných prác v domácich i zahraničných časopisoch a zborníkoch https://epc.lib.tuke.sk/PrehladPubl.aspx. Pôsobí vo funkcii odborárskeho dôverníka UZZ. Riešiteľ iných výskumných úloh:
 1. VEGA č. 1/6209/99 - Transformácia banských firiem v období prechodu na trhové hospodárenie. - člen riešiteľského kolektívu. Vedúci grantu: Doc. Ing. Novek, CSc.
 2. VEGA č. 1/9358/02 - Model marketingového riadenia ťažobnej organizácie, , Vedúci grantu: Doc. Ing. Csikósová Adriana, CSc.
 3. VEGA G/9194/04 - Možnosti využívania informačných technológii pre rozvoj subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu,  ich aplikácia pri propagácii regionálnych zvláštností Slovenska a ekonomicko-trhové aspekty z toho vyplývajúce, Vedúci grantu: Timčák G.M., Doc., Ing., PhD., funkčný profesor
 4. VEGA č. 1/3349/06 - Environmentálny a sociálny aspekt spoločenského marketingu v podmienkach baníctva - člen riešiteľského kolektívu. Vedúci grantu: Csikósová Adriana,doc.,Ing.,CSc.
 5. VEGA č. 1/0194/08 - Modelové riešenie informačno-komunikačného systému zameraného na zvýšenie efektívnosti riadenia (konkurenčnej schopnosti) organizácií podnikajúcich v cestovnom ruchu Vedúci grantu: Stehlíková Beáta, Ing., PhD.
 6. VEGA č. 1/0270/08 - Návrh modelu znalostného manažmentu v podniku a hodnotenia investícií do ľudského kapitálu, ako predpokladu zvýšenia konkurencieschopnosti subjektu, Vedúci grantu: Antošová Mária, PhDr., PhD.
 7. VEGA č. 1/0124/10 - Strategické riadenie regiónu zohľadňujúce environmentálny a sociálny aspekt trvalo udržateľného rozvoja - člen riešiteľského kolektívu.
 8. VEGA č. 1/1033/12 - Indikátory spoločensky zodpovedného podnikania malých a stredných podnikov v kontexte regionálneho rozvoja, Vedúci grantu: Antošová Mária,doc.,Ing.,CSc.
 9. VEGA  č. 1/1206/12 - Výskum banského prostredia pre vytvorenie metodiky zavádzania moderných techník a technológií zvyšujúcich bezpečnosť prevádzky“ -   člen riešiteľského kolektívu. Vedúci grantu: Šofranko Marian,Ing.,CSc.
 10. VEGA č. 1/0176/13 - Udržateľný rozvoj regiónu v kontexte využitia ľudských, kapitálových a prírodných zdrojov, Vedúci grantu: Csikósová Adriana,doc.,Ing.,CSc.
 11. PROJECT No BG/01/B/F/PP – 132099– Európsky Virtuálny Inkubátor pre vzdelávanie a podporu malých a stredných High-Tech spoločností
VUKONZE aktivita 1.3. – Získavanie a spracovanie slnečnej energie. Člen riešiteľského kolektívu -  odborný pracovník pre správu, spracovanie a vyhodnocovanie získaných dát na projekte

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *