Oddelenie manažérstva zemských zdrojov

Profil – doc. Ing. Katarína TEPLICKÁ, PhD.

Pôsobí ako docentka v študijnom programe Manažérstvo zemských zdrojov. V rámci pedagogickej činnosti vyučovala predmety Informačná sústava podniku, Podnikateľský plán a inovácie, Ekonomika podniku, Rozpočet a účtovníctvo, Manažment podniku, Praktikum z účtovníctva, Účtovníctvo, Environmentálny manažérsky systém podniku, Účtovno- rozborový systém podniku, Daňové systémy, Semestrálny projekt, Podnikanie v malej firme. Súčasne vyučuje predmety Ekonomická štatistika, Audit a zdaňovanie, Manažérske účtovníctvo, Metódy ekonomickej analýzy. Garantuje predmety:   Audit a zdaňovanie, Manažérske účtovníctvo, Metódy ekonomickej analýzy, Ekonomická štatistika a predmety doktorandského štúdia  Audit a zdaňovanie, Manažérske účtovníctvo. Vo svojej vedecko – výskumnej činnosti sa venuje problematike optimalizácie materiálových, technických, technologických, personálnych zdrojov v zmysle znižovania podnikových nákladov. Rieši problematiku systémov manažérstva kvality a systémov environmentálneho manažérstva, zaoberá sa oblasťou aplikácie controllingu v praxi. Podieľala sa na riešení projektov:
VEGA Komplexný reengineering banského podniku
1/8072/01
VEGA Modelové riešenie marketingového riadenia
1/9358/02 ťažobnej organizácie.
VEGA Zhodnotenie úrovne aplikovanej deľby práce
1/0360/03 a kooperácie práce v ťažobnom priemysle SR
VEGA Aplikácia moderných vývojových trendov
1/2574/05 v oblasti manažérskeho rozhodovania vo
výrobných podnikoch ako predpoklad
budovania podnikov svetovej triedy.
VEGA Optimalizácia technických a ekonomických
1/4168/07 parametrov loženia, dopravy a skladovania
nerastných surovín
VEGA Využitie environmentálnych nástrojov v procese
01/0002/2008 zabezpečenia ekonomicko-environmentálnej
harmonizácie výrobných podnikov
VEGA Návrh modelu znalostného manažmentu  v
1/0270/08 podniku a hodnotenia investícií do
ľudského kapitálu ako predpoklad
zvýšenia konkurencieschopnosti subjektu
OPVaV Centrum excelentného výskumu získavania
a spracovania surovinových zdrojov
VEGA Skúmanie vplyvov technológií podzemného
1/0370/10 splyňovania uhlia na životné prostredie v
podmienkach SR
VEGA Návrh metodiky implementácie a hodnotenia
1/0004/11 systému Kaizen v podmienkach malého a
stredného podnikania v SR.
Pôsobí vo funkcii internej audítorky pre systémy manažérstva kvality na fakulte, má oprávnenie na vykonávanie interných auditov pre systémy environmentálneho manažérstva, je členkou Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov. Vlastní certifikát pre pozície účtovník asistent a bilančný účtovník. Je autorkou a spoluautorkou viacerých vysokoškolských monografií, učebníc, vysokoškolských skrípt, vedeckých článkov v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch. Link: http://epc.lib.tuke.sk/vystupy.htm

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *