Oddelenie manažérstva zemských zdrojov

Profil – doc. Ing. Edita AUGUSTÍNOVÁ, CSc.

Pôsobí ako pedagóg – docentka na Oddelení manažérstva zemských zdrojov Fakulty BERG TU v Košiciach. Garant bakalárského študijného programu: Hospodárenie s vodou v komunálnej sfére,  ktorý bol akreditovaný v dennej aj externej forme štúdia pod číslom  CD-2007-5087/10185-19:sekr. V rámci pedagogickej činnosti vyučuje predmety: Technológie vodného hospodárstva, Environmentálne manažérske systémy,  Tvorba a ochrana krajiny, Manažment vôd             Garantuje predmety:  Technológie vodného hospodárstva, Environmentálne manažérske systémy, Ekonomika životného prostredia, Legislatíva vo vodnom hospodárstve,  Technické a organizačné alternatívy pri nakladaní s komunálnymi odpadovými vodami,  Tvorba a ochrana krajiny, Manažment vôd, Projektový manažment, Ekonomika vodného hospodárstva, Bilancia látok, Manažment kvality pre vodu, Integrovaný manažment vody,                                               Vo svojej vedecko – výskumnej činnosti:  sa venuje problematike Manažmentu životného prostredia v oblasti nakladania s komunálnymi odpadovými vodami, technickým a organizačným alternatívam hospodárenia s komunálnymi odpadovými vodami a modelom Public Privat Partnerschip (PPP) v oblasti verejných služieb pre vodu, Je školiteľkou  v študijnom odbore 5.2.38  Získavanie a spracovanie zemských zdrojov v študijnom programe  Využívanie a ochrana zemských zdrojov a v študijnom programe Manažment zemských zdrojov.  Zároveň je členkou  SOK v uvedenom študijnom odbore. Doktorandské dizertačné práce v internej a externej forme štúdia:
Meno študenta Téma dizertačnej práce
Dipl.-Ing. Anselm Franz (NSR Berlín) Projekt- und Betriebscontrolling in der  kommunalen Abwasserwirtschaft,    december 1999
Dipl.-Ing. Peter Föller (Rakúsko, Wien) Funktionale Gesamtlösungen im Rahmen alternativer  Organisations-formen in der kommunalen Abwasserentsorgung, apríl 2005
Dipl.-Ing. Dieter Grasedieck (NSR Bottrop) E-learning a jeho využitie v manažmente hospodárenia s vodou v rámci EU, 
Dipl.-Ing. Jörg Dittrich (NSR Dresden) Einfluss privatwirtschaftlicher Unternehmen auf das Strategische Innovationsmanagement in der EU, apríl 2008
Ing. Stanislav Hreha Voda, strategická surovina budúcnosti, september 2012
Ing. Katarína Ižová Nové koncepcie v oblasti financovania pri nakladaní s komunálnou odpadovou vodou, september 2011
Ing. Ján Kantor Nakladanie s komunálkou odpadovou vodou – model pre oblasti s vidieckym typom osídlenia, september 2009
Mgr. Pavol Daubner Uplatnenie PPP modelov pri nakladaní s komunálnymi odpadovými vodami, september 2012
Ing. Peter Majchut Trvaloudržateľný rozvoj pri nakladaní s vodami, : neukončené
Je / bola zodpovednou riešiteľkou medzinárodných projektov:
 • Umweltfreundliche Technologien“ - v spolupráci s Institut für Siedlungs-wasserwirtschaft und Landschaftbau TU Graz, Rakúsko, Akcia Rakúsko-Slovensko – Projekt č. 34s7 , (2002)
 • Projekt „Betreibermodell im Bereich Wasserwirtschaft für die Entlastung der Kommunen“    v spolupráci  s Institut für Siedlungswasserwirtschaft und Landschaftbau TU Graz a WTE Essen pre oblasť nakladania s  komunálnymi odpadovými vodami (Rakúske centrum TU, 2003-2006)
 • Projekt  „Zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd pre mesto Budva“ Príprava a spracovanie dokumentácie pre výberové konanie pre mesto Budva, Montenegro,2007:
 • Projekt DBU „Public Private Partnerschip (PPP) – Modelle im Studienprogramm Siedlungswasserwirtschaft an der TU-Košice für den Wissen- und technologietransfer zwischen Deutschland und der Slowakei“ - 25769-43/2 (2008 – 2010, Kooperationspartner)
 • Ídea projektu  Odstraňovanie odpadových vöd – Olšavský mikroregión –  návrh riešenia 2008:
Bola spoluriešiteľkou medzinárodných projektov: Projekt „Nutzung und Schutz der Ressource Wasser und Umweltverträgliches Planen und Bauen“, „Využitie a ochrana vodných zdrojov a vhodné plánovanie a stavby pre životné prostredie“, ktorého koordinátorom bol EIPOS TU Drážďany, (2005-2007) Je autorkou a spoluautorkou viacerých vedeckých monografií, vysokoškolských skrípt, vedeckých článkov v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch. Odborná spôsobilosť : odborná spôsobilosť EIA/SEA   - zapísaná do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie podľa §42 Zákona NR SR č. 127/1994 Z.z.  pod číslom 432/2006 Pedagogické pôsobenie na zahraničných vysokých školách Institut für Wassergüte und Abfallwirtschaft (Inštitút kvality vody a odpadového hospodárstva TU Viedeň, Rakúsko - 1-mesačný študijný pobyt v rámci projektu Tempus,1996, - štúdium problematiky látkovej bilancie v priemyselných regiónoch z pohľadu ochrany a tvorby životného prostredia a čistejších technológií vhodných pre životné prostredie. Európsky Inštitút pre postgraduálne vzdelávanie na Technickej Univerzite v Drážďanoch (NSR) v rokoch 1995 až 1997, kde získala Europäisches Diplom in Umweltwissenschaften (Európsky diplom v životnom prostredí) a obhájila záverečnú prácu na tému: „ Revitalisierung von Altindustriestandorten „ (Revitalizácia starých priemyselných oblastí), v ktorej spracovala možnosti oživenia starých priemyselných regiónov a centier pomocou aplikovania nástrojov územného plánovania a aj využitím nových prístupov k zavádzaniu tzv. čistejších technológií. Prednáškový pobyt v rámci spolupráce s Institut für Siedlungswasserwirtschaft und Landschaftsbau TU Graz v oblasti nakladania s  komunálnymi odpadovými vodami (1 týždeň)  v rámci programu ERASMUS  (2001 – doteraz)    Absolvované výmenné pobyty a stáže na pracoviskách:
 • 1 - mesačný študijný pobyt u f. Hölter GmbH, Gladbeck , NSR (1993)
 • týždenný študijný pobyt na TU Miškolc, Katedra úpravníctva (1994)
 • 1 - mesačný  študijný pobyt na TU Viedeň, Institut WA (1996(
 • Postgraduálne štúdium na TU Drážďany (1995-97)
 • 1-týždenný študijný pobyt  u f. SHW Wassertechnik GmbH, NSR  (1998) 
 • 1-týždenný študijný pobyt u f. BWB  GmbH, NSR (1999)
 • 1-týždenný študijný pobyt TU Graz – Institut für Siedlungswasserwirtschaft  (2001)           
 • 1-týždenný študijný pobyt TU Graz – Institut für Siedlungswasserwirtschaft (2002)  
 • 1-týždenný študijný pobyt u f.Novum GmbH Wien, 1-týždenná exkurzia so študentmi KPaM    FBERG TU Košice   (2003, 2004)        
 • viacnásobné krátkodobé pobyty na TU Graz, f. WTE GmbH Essen, WTE Austria GmbH Wien (2005, 2006)
 • prednáškový pobyt na Institute Siedlungswasserwirtschaft TU Graz (2007,2008, 2009, 2010 1 týždeň) v  rámci programu ERASMUS       
Je členkou komisií pre štátne záverečné skúšky na Fakulte BERG TU v Košiciach.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *