Oddelenie manažérstva zemských zdrojov

Profil – doc. PhDr. Mária Ria JANOŠKOVÁ, PhD.

Pôsobí ako docentka v študijnom programe Manažérstvo zemských zdrojov na Fakulte BERG, TU v Košiciach. Jej pedagogická, vedecko-výskumná a publikačná činnosť je orientovaná na problematiku manažmentu, s dôrazom na manažment ľudských zdrojov a strategický manažment.

V rámci pedagogickej činnosti vyučuje predmety Manažment podniku, Personálny manažment, Podnik a podnikanie na bakalárskom stupni štúdia a Strategický manažment na inžinierskom stupni štúdia.

Garantuje predmety Manažment podniku, Personálny manažment, Podnik a podnikanie, Strategický manažment, Semestrálny projekt (Ing.), Diplomová práca, Diplomové praktikum, Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, Strategický manažment a rozhodovanie, Manažment a ekonomika podniku.

V akademickom roku 2015/16 vedie tieto záverečné práce v študijnom programe Manažérstvo zemských zdrojov:

Meno študenta Téma bakalárskej práce
Mária ČERMÁKOVÁ Osobitosti a prekážky v podnikaní so zemskými zdrojmi na Slovensku
Monika FROĽOVÁ Vplyv organizačnej štruktúry na výkonnosť podniku
Michaela GEROVÁ  Vývoj zamestnanosti absolventov stredných a vysokých škôl na Slovensku
Dušan KOLEK Porovnanie funkčného a procesného riadenia vo vybranom podniku
Katarína PÁLFI Kariérny rozvoj zamestnancov vo vybranom podniku

 

Meno študenta Téma diplomovej práce
Michaela BLAŽOVÁ Vývoj zamestnanosti v SR v porovnaní so zmenou vzdelanostnej štruktúry populácie
Nikola CHOVANCOVÁ Vývoj a porovnanie podnikateľského prostredia v krajinách V4
Beáta RYCHNAVSKÁ Personálna politika s dôrazom na kvalitu pracovného života vo vybranom podniku

Je školiteľkou na 3. stupni doktorandského štúdia v št. programe Ekonomika zemských zdrojov a  členkou odborovej komisie v št. odbore 5.2.38 Získavanie a spracovanie zemských zdrojov. Vedie dizertačné doktorandské práce v študijnom programe Ekonomika zemských zdrojov:

Meno študenta Téma doktorandskej práce
Ing. Peter GALLO Aplikácia BSC ako nástroja strategického manažmentu vo vybranom priemyselnom podniku
Ing. Karel RAKUŠAN(ext. štúdium) Implementácia zahraničných podnikových kultúr do slovenských podnikov
Ing. Jana RAMÁČOVÁ(ext. štúdium) Komunikácia v kríze – krízová komunikácia
Ing. Gabriel BARDIOVSKÝ(ext. štúdium) Osobitosti  strategického riadenia ľudských zdrojov v nadnárodnom podniku
Ing. Branislav ONDRÍK(ext. štúdium) Vplyv globálneho riadenia na organizačnú štruktúru nadnárodného podniku

Vo vedecko – výskumnej činnosti sa venuje problematike manažmentu ľudských zdrojov, s dôrazom na znalostný manažment, problematike spoločenskej zodpovednosti v podnikaní, ako aj transferu manažérskych  poznatkov do podnikateľskej praxe.

 • V súčasnosti je zodpovednou riešiteľkou grantového projektu VEGA č. 1/1033/12 – „Indikátory spoločensky zodpovedného podnikania malých a stredných podnikov v kontexte regionálneho rozvoja“.
 • Zároveň je zástupcom zodpovedného riešiteľa grantového projektu VEGA č. 1/0176/13 – „Udržateľný rozvoj regiónu v kontexte využitia ľudských, kapitálových a prírodných zdrojov“.
 • Od r. 2013 je zástupcom zodpovedného riešiteľa grantového projektu KEGA č. 015TUKE-4/2013 – Príprava predmetu Základy podnikateľských zručností pre neekonómov“.

V predchádzajúcich rokoch bola zapojená do riešenia ďalších projektov na TU v Košiciach, aj iných vysokých školách, a to:

 • VEGA č. 1/6209/99 v r. 2000-2001 - „Transformácia baníckych firiem v období prechodu na trhové hospodárstvo“.
 • KEGA č. 242/2000 v r. 2001-2002 - „Modelové riešenie zvyšovania kvality a efektívnosti vzdelávania vo väzbe na trh práce“.
 • VEGA č. 1/9358/02 v r. 2002-2004 - „Modelové riešenie marketingového riadenia ťažobnej organizácie“.
 • VEGA č. 1/0360/03 v r. 2003-2005 - „Zhodnotenie aplikovanej deľby a kooperácie práce v ťažobnom priemysle Slovenska“.
 • VEGA č. 1/3349/06 v r. 2006-2008 - „Marketingový model hodnotenia vplyvu ťažobného priemyslu na environmentálne parametre so socio-ekonomickým aspektom v príslušnom legislatívnom prostredí“.
 • VEGA č. 1/4576/07 v r. 2007-2009 - „Analýza a aplikácia manažmentu rizík v podnikateľskom prostredí slovenských výrobných podnikov“.
 • VEGA č. 1/0270/08 v r. 2008-2010 - „Návrh modelu znalostného manažmentu v podniku a hodnotenia investícií do ľudského kapitálu, ako predpokladu zvýšenia konkurencieschopnosti subjektu“ – zodpovedný riešiteľ úspešne ukončeného projektu.
 • VEGA č. 1/0124/10 v r. 2010-2012 - „Strategické riadenie regiónu zohľadňujúce environmentálny a sociálny aspekt trvalo udržateľného rozvoja“ – zástupca zodpovedného riešiteľa.
 • Projekt "Podpora inovatívnych foriem vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji na TUKE" v rámci výzvy OPV-2009/1.2/01-SORO P-1, 2010-2012.
 • KEGA č. 037STU-4/2012 v r. 2013 – „Zavedenie predmetu "Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie" do študijného programu Priemyselné manažérstvo na II. stupni MTF STU Trnava“.

Je tiež autorkou a spoluautorkou niekoľkých vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc, skrípt, ako aj ďalších vedeckých prác v domácich i zahraničných časopisoch a zborníkoch z medzinárodných vedeckých konferencií indexovaných v databázach Scopus, Web of Knowledge - Web of Science (WoS).

Linky:    http://epc.lib.tuke.sk/vystupy.htm

www.researchgate.net/profile/Maria_Antosova

https://scholar.google.sk/citations?hl=sk&user=ChV266gAAAAJ&view_op=list_works

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *