Oddelenie manažérstva zemských zdrojov

Okruh otázok – Integrovaný predmet ŠZS MZZ_ING. – Inžinierstvo zemských zdrojov

Inžinierstvo zemských zdrojov

Integrovaný predmet ŠZS MZZ_ING.

Okruh otázok

   
 1. Analýza investícii oceňovania nerastných surovín
  1. expertné posúdenie (legislatíva, financovanie, technológie)
  2. prefeasibility posúdenie (legislatíva, financovanie, technológie)
  3. feasibility posúdenie (legislatíva, financovanie, technológie)
  4. možnosti financovania (externé a interné zdroje, samofinancovanie, osobité formy financovania, príp. podpora štátu)
 
 1. Metódy oceňovania ložísk nerastných surovín
  1. klasifikácia zásob nerastných surovín
  2. vplyv času na hodnotu ložiska nerastných surovín
  3. charakteristika základných ukazovateľov oceňovania nerastných surovín
  4. finančné toky – CSF a ich uplatňovanie pri oceňovaní
 
 1. Postavenie odvetvia baníctvo v SR
  1. makroekonomické ukazovatele (HDP, miera evidovanej nezamestnanosti, priemerná nominálna mzda, platobná bilancia ...)
  2. vývoj ťažobného priemyslu (domáca spotreba, import, export nerastných surovín)
  3. medzinárodné obchodovanie s nerastnými surovinami
  4. cena nerastných surovín, faktory vplývajúce na cenotvorbu, distribučná politika a cenové stratégie
 
 1. Trendy vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie v SR
  1. charakteristika a rozdelenie OZE
  2. súčasný stav a prognóza využívania OZE v SR
  3. legislatívno-environmentálne aspekty využívania OZE v SR
  4. zdroje financovania OZE, finančná podpora pri využívaní OZE (legislatíva, financovanie, technológie)
 
 1. Využívanie nerastných surovín v odvetví stavebníctva SR
  1. charakteristika nerastných surovín využívaných v stavebníctve
  2. hlavné ukazovatele ekonomického vývoja stavebníctva
  3. možnosti financovania v odvetví stavebníctva (osobitosti financovania, oceňovanie a fakturácia stavebných prác)
  4. developerský proces a jeho riziká
 
 1. Trendy vývoja odvetvia cestovného ruchu v SR
  1. ekonomické ukazovatele vývoja cestovného ruchu v SR
  2. postavenie geoturizmu a montánneho turizmu v odvetví cestovného ruchu SR
  3. možnosti financovania a finančné nástroje podpory podnikania v odvetví cestovného ruchu
  4. medzinárodný marketing v odvetví cestovného ruchu (ekonomicko-sociálny a environmentálny aspekt)
 
 1. Inovácie v spracovateľských odvetviach nerastných surovín
  1. charakteristika inovačných stratégií
  2. manažérske prístupy v riadení inovácií
  3. možnosti financovania inovácií, rozdeľovanie finančných výsledkov v oblasti inovácií
  4. postavenie inovácii v oblasti udržania konkurencieschopnosti
 
 1. Stratégie podnikania so zemskými zdrojmi – externé prostredie
  1. proces a úrovne strategického manažérstva v podnikaní so zemskými zdrojmi
  2. analytické metódy externého prostredia (makroprostredie STTEP, odvetvové prostredie Porterov model, atď.)
  3. syntéza výsledkov analýzy a rozhodovanie o výbere stratégie
  4. návrh stratégie pre budúce smerovanie podnikania
 
 1. Stratégie podnikania so zemskými zdrojmi – interné prostredie
  1. proces a úrovne strategického manažérstva v podnikaní so zemskými zdrojmi
  2. analytické metódy makro a mikro prostredia (SWOT, SPACE, BCG, atď.)
  3. syntéza výsledkov analýzy a rozhodovanie o výbere stratégie
  4. návrh stratégie pre budúce smerovanie podnikania
 
 1. Medzinárodné podnikanie so zemskými zdrojmi
  1. charakteristika a členenie zemských zdrojov
  2. podstata, formy a výber medzinárodných obchodných metód
  3. aspekty medzinárodného finančného riadenia
  4. legislatíva zemských zdrojov a finančné právo v podnikaní so zemskými zdrojmi
 
 1. Podnikateľský plán a jeho uplatnenie v podnikaní so zemskými zdrojmi
  1. obsah, štruktúra, funkcie a význam podnikateľského plánu pre podnikanie so zemskými zdrojmi (obsah, štruktúra, rozsah, zdroje financovania)
  2. uplatnenie podnikateľského zámeru v podnikaní so zemskými zdrojmi (štruktúra podnikateľského zámeru, poskytovanie finančných prostriedkov od ÚPSVaR)
  3. problémy financovania podnikania so zemskými zdrojmi
  4. financovanie podnikateľských plánov na zahraničných trhoch vrátane rizík
 
 1. Trendy vývoja malého a stredného podnikania v SR
  1. Charakteristika malého a stredného podnikania
  2. Legislatívny rámec malého a stredného podnikania
  3. špecifiká financovania malého a stredného podnikania (financovanie podľa právnej normy, finančný cieľ, spôsoby financovania)
  4. meranie finančnej výkonnosti podnikania (EVA, MVA)
 
 1. Trendy vývoja malého a stredného podnikania v SR
  1. priame zahraničné investície pri podpore rozvoja malého a stredného podnikania
  2. efekty priamych zahraničných investícií
  3. možnosti financovania malého a stredného podnikania
  4. stratégia vstupu inovovaného výrobku na trh, inovácie pri rozširovaní výrobkového portfólia
     
 1. Technologicko-ekonomické aspekty hospodárenia so zemskými zdrojmi
  1. technológia rozpojovania a jej vplyv na hospodárenie
  2. technológia nakladania a dopravy a jej vplyv na hospodárenie
  3. technológie primárneho spracovania ZZ a ich vplyv na hospodárenie
  4. nástroje finančného controllingu vo finančnom manažérstve
 
 1. Finančné manažérstvo podnikania so zemskými zdrojmi
  1. investičné a výrobné náklady v podnikaní so zemskými zdrojmi
  2. finančné rozhodovanie (krátkodobé a dlhodobé finančné rozhodovanie, rozhodovanie o výške finančných prostriedkov)
  3. finančné plánovanie a kontrola (charakteristika, štruktúra, metódy a význam)
  4. dopady technologických aspektov ZZ  na efektívnosť a produktivitu hospodárenia