Oddelenie manažérstva zemských zdrojov

Otázky na štátne záverečné skúšky – Integrovaný predmet – bakalárske štúdium

Integrovaný predmet bakalárske štúdium otázky

Manažérstvo zemských zdrojov

 1. Tradičné zdroje energie – podnikanie a obchodovanie - uhlie
  1. ložiská a zásoby uhlia
  2. spotrebitelia a spotreba uhlia
  3. obchodovanie a ceny uhlia
  4. Technológie získavania uhlia
 2. Tradičné zdroje energie – podnikanie a obchodovanie - ropa
  1. ložiská a zásoby ropy
  2. spotrebitelia a spotreba ropy
  3. obchodovanie a ceny ropy
  4. Technológie získavania ropy
 3. Tradičné zdroje energie – podnikanie a obchodovanie – zemný plyn
  1. ložiská a zásoby zemného plynu
  2. spotrebitelia a spotreba zemného plynu
  3. obchodovanie a ceny zemného plynu
  4. Technológie získavania zemného plynu
 4. Charakteristika banských podnikov v SR
  1. vymedzenie podnikov podľa právnej formy, veľkosti  s ohľadom na banské podniky
  2. majetková a kapitálová výstavba podnikov s ohľadom na banské podniky
  3. charakteristika výrobných faktorov banských podnikov v SR
  4. charakteristika špecifík banského podnikania v národnom hospodárstve SR
 5. Charakteristika nerastných surovín v národnom hospodárstve SR
  1. nerastné suroviny a klasifikácia ložísk NS
  2. zásoby NS na území SR
  3. postavenie NS v národnom hospodárstve SR,
  4. import, export, bilancia obchodu s NS
 6. Metódy povrchové dobývania
  1. Charakteristika dobývacích metód – cyklická a kontinuálna metóda
  2. Využívanie dobývacích metód na Slovensku – otvárka, odkrývka, spracovanie
  3. Dobývacie stroje a zariadenia
  4. Dopady využívania metód na kvalitu ŽP
 7. Investovanie do nerastných surovín a ich oceňovanie
  1. Význam klasifikácie zásob NS podľa OSN
  2. Štúdie (etapy) využiteľnosti
  3. Analýza investícií v baníctve, jej základné úrovne analýzy projektu a nástroje ekonomického rozhodovania
  4. Ekonomické premenné projektu
 8. Metódy hlbinného dobývania
  1. Charakteristika dobývacích metód
  2. Využívanie dobývacích metód na Slovensku
  3. Dobývacie stroje a zariadenia
  4. Dopady využívania metód na kvalitu ŽP
 
 1. Charakteristika makroekonomických ukazovateľov banského odvetvia
  1. Charakteristika a vývoj HDP a HNP v odvetví baníctva
  2. Charakteristika a vývoj evidovanej nezamestnanosti , evidovanej zamestnanosti v odvetví baníctva
  3. Charakteristika a vývoj PZI v odvetví baníctva
  4. Charakteristika a vývoj MSP v odvetví baníctva
 2. Životný cyklus banského podniku
  1. Založenie - legislatíva, investície, majetková podstata, personálne zabezpečenie, analýza trhu
  2. Rast a stabilizácia – prieskum trhu, spôsoby podpory predaja, nástroje predaja, možné riziká, posúdenie finančného zdravia, postavenie na trhu, udržanie postavenia na trhu, produkt, financie, majetok, posúdenie ekonomickej efektívnosti, predikcia budúceho vývoja
  3. Stabilizácia –Kríza, úpadok, pokles – dôvody, príčiny, riešenia
  4. Konsolidácia, alebo zánik – predmet a forma zániku, možnosti konsolidácie.
 3. Manažment banského podniku
  1. úrovne manažmentu banského podniku, organizačné vzťahy
  2. charakteristika manažérskych činností (organizovanie, riadenie, plánovanie, kontrola, motivácia)
  3. proces rozhodovania
  4. organizačná štruktúra
 4. Vplyv ťažby a spracovania NS na ŽP na Slovensku
  1. Technológie ťažby a spracovania a ich dopad na ŽP
  2. Ťažké kovy, ich vplyv na kvalitu ŽP a zdravie človeka
  3. Legislatívne aspekty vplyvu ťažby
  4. Ekonomické aspekty vplyvu ťažby
 5. Analýza hospodárenia banského podniku
  1. efektívnosť a produktivita podniku
  2. vybrané ukazovatele finančnej analýzy - likvidita, rentabilita, zadlženosť, aktivita
  3. charakteristika výsledku hospodárenia banského podniku
  4. environmentálne náklady, možnosti ich znižovania a ich vplyv na výsledok hospodárenia
 6. Environmentálne aspekty podnikania so zemskými zdrojmi
  1. všeobecná charakteristika DPSIR reťazca
  2. všeobecná charakteristika EIA
  3. environmentálne zodpovedné správanie
  4. princípy a zásady udržateľného využívania zemských zdrojov
 7. Marketing nerastných surovín
  1. Marketingové prostredie - mikroprostredie a makroprostredie
  2. Podstata a ciele marketingovej stratégie -stratégie podnikateľského portfólia
  3. Meranie súčasného trhového dopytu, prognóza budúceho trhového dopytu
  4. Cenotvorba a podpora predaja