Manažérstvo zemských zdrojov

Študentské podujatia s podporou VEGA

1.12.2016 zorganizovala doc. Ing. K. Teplická, PhD. na Oddelení manažérstva zemských zdrojov F BERG Diskusiu pod názvom: Prítomnosť a budúcnosť stratenej generácie so zameraním na osobný, pracovný život, zamestnanosť, kariéru.

Diskusiu viedla PhDr. D. Hrehová, PhD. z Katedry spoločenských vied a hosťami diskusie boli Ing. P. Pamula- člen NR SR, Ľubomír Ontkovic – podnikateľská sféra, Monika Gergeľová – etika v podnikaní, Richard Beli – verejná správa.

Diskusia bola vedená v rámci vedeckého projektu VEGA č. 1/0741/16.

7.12.2016 zorganizovala doc. Ing. K. Teplická, PhD.  na Oddelení manažérstva zemských zdrojov F BERG v Baníckom pavilóne výstavu pod názvom: Výstava študentských firiem – Vianočný trh. Výstava bola realizovaná v rámci vedeckého projektu VEGA č. 1/0741/16.

 

7.12.2016 zorganizovala doc. Ing. K. Teplická, PhD. na Oddelení manažérstva zemských zdrojov FBERG v Baníckom pavilóne návštevu žiakov Gymnázia P. Olivu z Popradu. Navštívili Výstavu študentských firiem, Expozíciu zbierok s prednáškou Ing. Jany Zacharovovej, Univerzitnú knižnicu TU, prezentačnú prednášku doc. Ing. K. Teplickej a študentiek Gulzáryovej, Horváthovej.

9.12.2016 zorganizovala doc. Ing. K. Teplická, PhD.  na Oddelení manažérstva zemských zdrojov F BERG - Študentskú konferenciu pod názvom: Optimalizačné metódy a ich využitie v praxi. Konferencie sa osobne zúčastnila členka Vedeckej rady konferencie doc. Ing. S. Hurná, CSc. z Leteckej fakulty TUKE.  

Konferencia bola realizovaná v rámci vedeckého projektu VEGA č. 1/0741/16.

14.12.2016 zorganizovala doc. Ing. K. Teplická, PhD.  na Oddelení manažérstva zemských zdrojov F BERG prednášku na tému : Kariéra a príprava absolventov na výberové konania.  Prednášku viedla PhDr. D. Hrehová, PhD. z Katedry spoločenských vied.

Prednáška bola realizovaná v rámci vedeckého projektu VEGA č. 1/0741/16.